h2c Jason at night.JPG (97299 bytes) H2c Jason B running.JPG (104774 bytes) H2c Jason during handoff.JPG (89844 bytes) H2c Jonathan 2.JPG (87601 bytes) H2c Jonathan.JPG (90157 bytes)

H2c Mary ann 1.JPG (72561 bytes) H2c Mary Ann 2.JPG (75493 bytes) H2c Mist.JPG (75497 bytes) H2c night shot 1.JPG (44873 bytes) H2c night shot 2.JPG (88349 bytes)

h2c night shot 3 bird running.JPG (40270 bytes) H2c night shot Jen 1.JPG (98974 bytes) H2c Night shot ryan 1.JPG (59900 bytes) H2c Ryan during handoff.JPG (80852 bytes) H2c Ryan s hands up 2.JPG (87710 bytes)

H2c Ryan S Hands up.JPG (94906 bytes) H2c Ryan scratching ass.JPG (84047 bytes) H2c01 Shave jason 1.JPG (102440 bytes)  JasonsNewLook.jpg (41276 bytes) MeanMohawks.jpg (46151 bytes)

H2c01 Shave jason bird 3.JPG (102298 bytes) H2c01 Shave jason bird 4.JPG (83998 bytes) H2c01 Shave jason bird 5.JPG (92083 bytes)  Van.jpg (33730 bytes) SparksToBird.jpg (53500 bytes)

Jenny.jpg (26262 bytes)  Haircut1.jpg (36708 bytes) Haircut2.jpg (44937 bytes) KirstenStrangle.jpg (37356 bytes) MohawkMen.jpg (47648 bytes)

SparksRunners.jpg (23458 bytes) TheSparks.jpg (26348 bytes) bald back.JPG (115101 bytes)bald side pic.JPG (122674 bytes)Bald smile.JPG (124407 bytes)